Reglement

Reglement van de Bodegravense Hengelsportvereniging        

Begripsbepalingen:

Van de Bodegravense Hengelsportvereniging, gevestigd te Bodegraven 

Lidmaatschap:

Artikel 1

De Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op de door het bestuur verstrekte formulieren waarop naam, voornamen, beroep, geboortedatum en adres volledig moeten worden ingevuld.

Artikel 2

Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden.

Zij, die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

Artikel 3

Bij toetreding ontvangt het lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede de vergunning voor het lopende jaar.

Bondsinsignes en tekeningen van de gepachte viswateren worden tegen de daarvoor vastgestelde prijs vertrekt. 

Artikel 4

Leden, die volgens artikel 7 lid 3a van de statuten hun lidmaatschap hebben opgezegd, ontvangen een door de 1e Voorzitter en 1esecretaris getekend schrijven, dat van hun opzegging is kennis genomen.

Artikel 5

Ieder lid ontvangt jaarlijks na betaling van de verschuldigde contributie een nieuw bewijs van lidmaatschap, tevens zijnde de vergunning voor dat jaar – dat door twee bestuursleden is ondertekend. 

Artikel 6

Bij ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur stelt het bestuur de leden hiervan in kennis op de eerstvolgende algemene ledenvergadering of op enige andere wijze.

Bij heraansluiting van een uit het lidmaatschap ontzet lid dient achterstallige contributie eerst te worden voldaan. 

Artikel 7

Waar in dit reglement wordt gesproken over leden wordt hieronder tevens verstaan jeugdleden, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

Het Bestuur: 

Artikel 8

De functies van de bestuursleden worden – zulks met uitzondering van de 1e Voorzitter – door het bestuur vastgesteld. 

Artikel 9

De algemene vergadering kan het aantal commissarissen vaststellen op meer dan drie, indien het aantal leden de 150 te boven gaat. 

Artikel 10 

De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

a.        De 1e Voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij zorgt voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent na goedkeuring de notulen der bestuurs- en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van commissies.

b.       De 2e Voorzitter treed bij ontstentenis van de 1e voorzitter als diens plaatsvervanger op. Mocht ook hij verhindert zijn, dan wordt door de vergadering een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.

c.        De 1e Secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten.Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis met de daarin ontstane veranderingen. In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar.

d.       De 2e secretaris houdt notulen van de vergaderingen en ondertekent deze na goedkeuring.Hij zorgt voor het aanwezig zijn der presentielijst op de vergaderingen en vervangt bij ontstentenis de 1e secretaris.

e.        De 1penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven.Hij ondertekent de “bewijzen van lidmaatschap”.

f.         De 2e penningmeester is de 1e penningmeester behulpzaam bij diens werkzaamheden en vervangt deze bij ontstentenis.

g.       De commissarissen assisteren de reeds genoemde functionarissen.

 

Artikel 11

Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard. Als deze verhindering het gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen tot twaalf maanden.

Artikel 12

De aftreding der bestuursleden vindt plaats volgens onderstaand rooster:

a.        In het jaar dat in gehelen door drie deelbaar is:

1e Voorzitter

2e Secretaris

1e, 4e enz. Commissaris

b.       In het daarop volgend jaar

1e Secretaris

2e Penningmeester

2e, 5e enz. Commissaris

c.        In het daarop volgend jaar

1e Penningmeester

2e Voorzitter

3e, 6e enz. Commissaris

De aftredende zijn terstond herkiesbaar 

Artikel 13

Bij tussentijdse vacature voorziet het bestuur tot de eerstkomende algemene vergadering zelf in de vacature. Het schema van aftreden mag hierdoor niet worden aangetast. 

Artikel 14

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen de vereniging, berusten bij afgetreden of geschorste bestuursleden, moet binnen 14 dagen na aftreding of schorsing plaats hebben. 

Artikel 15

De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

   

Geldmiddelen: 

Artikel 16

Het entreegeld, hetwelk alleen van leden wordt geheven, wordt, evenals het bedrag de contributie, in een algemene vergadering voor het volgend jaar vastgesteld. 

Artikel 17

Betaling van de contributie dient te geschieden voor de aanvang van het verenigingsjaar. Het niet betalen van de contributie is grond tot ontzetting uit het lidmaatschap. 

Artikel 18

Terugbetaling van gestorte contributie en/ of begunstigersbijdrage en/ of schenkingen vindt nimmer plaats.

 

Financiële Controle: 

Artikel 19

De door de algemene vergadering benoemde kascommissie onderzoekt tenminste eenmaal per jaar de door de Penningmeester bijgehouden administratie. Na elke controle doet zij hiervan mededeling aan de algemene vergadering en geeft de controle in de boeken van de Penningmeester aan. 

Artikel 20

De bevindingen van de kascommissie worden schriftelijk ter kennis van de algemene vergadering gebracht. 

Artikel 21

De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

 

 

Vergaderingen: 

Artikel 22

Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven, algemene vergadering is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 23

Ieder lid heeft recht voorstellen op de agenda der algemene vergadering te doen brengen.Deze voorstellen moeten echter tenminste drie dagen voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend zijn. 

Artikel 24

De Voorzitter is niet verplicht een lid over het zelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen der vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen.  

Artikel 25

In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter mededeling worden gedaan.

   

Ordebepalingen: 

Artikel 26

De leden (ereleden) hebben het recht, mits voorzien van de bij de wet vereiste akten, in het verenigingswater te vissen met:

a.        twee gewone hengels

b.       een hengel en een speciale hengel

Het vissen met een speciale hengel is toegestaan in de periode zoals op de vergunning is vastgesteld. Alle andere vistuigen dan de hiervoor genoemde zijn verboden, behoudens dispensatie van het bestuur in bijzonder gevallen. Overtreding van het bepaalde in dit artikel wordt als ernstige feiten beschouwd en kan leiden tot schorsing en verwijdering uit de vereniging.  

Artikel 27

Op verzoek van een lid, geen jeugdlid zijnde, kan het bestuur aan dat lid schriftelijk toestemming verlenen om in daartoe aangewezen wateren te vissen in gezelschap van zijn echtgenote en/ of kinderen, beneden de leeftijd van 16 jaar.

Het aantal te gebruiken hengels mag in totaal maximaal vier zijn. 

Artikel 28 

De aanvrager van bedoeld bewijs is persoonlijk verantwoordelijk voor de handelingen en gedragingen van hen, bedoeld in het vorig artikel en is bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die zij aan derden berokken. 

Artikel 29

Het recht van controle aan het viswater van de vereniging wordt uitgeoefend door:

a.       De ambtenaren, die krachtens de wet daartoe bevoegd zijn.

b.       De bestuursleden, die kenbaar zijn aan een speciaal diploma, hetwelk zij voor de controle dienen te   vertonen.

c.       De door het bestuur aangewezen controleurs, die in het bezit zijn van een controlekaart met pasfoto, welke voor de controle moet worden vertoond.

Elke verpachter van viswater aan de B.H.S.V. heeft bovendien het recht inzage van het bewijs van lidmaatschap te vragen teneinde zich te overtuigen dat geen onbevoegden zijn landerijen betreden. 

Artikel 30

Het is verboden

a.       Hekken die men geopend heeft open te laten staan en zonder uitdrukkelijke toestemming van de verpachter/ verhuurder honden en kinderen mede te nemen, daar dit gevaar oplevert voor het vee.

b.       Spoorhekken te openen.

c.       Door hooi- teelland te lopen anders dan over bestaande paden, zolang het gras of het gewas nog niet is geoogst.

d.       Vee op te jagen, behalve wanneer dit om bepaalde redenen noodzakelijk is.

e.       Planken over sloten weg te halen om ze elders te gebruiken.

f.         Prikkeldraad en andere afsluitingen of begrenzingen te beschadigen of vernielen.

g.       Tenten e.d. op te slaan op de terreinen waarvan het viswater door de B.H.S.V. is gepacht/ gehuurd, tenzij met toestemming van de betrokken verpachter/ verhuurder.

h.       In verengingwater, dat niet vlotbaar is, roeiboten of andere vaartuigen te stationeren, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur.

i.         Zich één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang in de gepachte/ gehuurde polders op te houden, tenzij met schriftelijk toestemming van de betrokkene verpachter/ verhuurder.

j.         Te roken of op andere wijze vuur te maken in de onmiddellijke nabijheid van gebouwen, hooi en stro-opslagplaatsen en eventueel ander licht brandbaar materiaal.

k.       Andere op de vergunning/ bewijs van lidmaatschap gestelde bepalingen te overtreden.  

Artikel 31

De leden zijn verplicht, na legitimatie van degen, die de controle uitoefent, op de eerste aanvraag hun bescheiden ter inzage te geven en hun vangst te laten zien.

Bovendien zijn zij gehouden, voorzover dit in het vermogen ligt, de controlerende persoon bij te staan, wanneer deze in het belang van de wet of van de vereniging een beroep doet op hun medewerking. 

Artikel 32

Heeft het bestuur een ernstige overtreding geconstateerd, dan heeft hij het recht het bewijs van lidmaatschap van de overtreder in beslag te nemen. Verzet daartegen wordt als onbehoorlijk optreden beschouwd en heeft schorsing dan wel verwijdering uit de vereniging ten gevolge.

Als een ernstige overtreding geldt eveneens het zich op de spoorweg bevinden.

Betreft het een ernstige overtreding van een kind of een volwassene, bedoeld in artikel 27, dan wordt het uitgereikte bewijs onverwijld ingetrokken, onverminderd het bepaalde in artikel 28. 

Artikel 33

Het gestelde in artikelen 26 tot en met 32 kan door het bestuur gewijzigd en / of aangevuld worden door een mededeling op het bewijs van lidmaatschap.

Op de eerstkomende algemene vergadering worden de betreffende wijzigingen op de agenda geplaatst. De algemene vergadering dient over de voorstellen te beslissen door middel van stemming. Indien de vergadering niet akkoord gaat met de wijzigingen/ aanvullingen, zullen deze wijzigingen/ aanvullingen met onmiddellijke ingang vervallen zijn.

  

Slotbepalingen: 

Artikel 34

Het is de leden verboden om, tijdens enig verenigingsverband over politiek te spreken of op welke wijze dan ook hiervoor propaganda te maken. 

Artikel 35

De leden zijn verplicht, hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid, dat zulks verlangt, of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde persoenen, op eerste aanvraag te vertonen.

Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het bewijs van lidmaatschap en de vergunning(en) worden ingehouden. Het bestuur bepaalt of en wanneer het bewijs van lidmaatschap en de vergunning(en) van het betreffende lid zullen worden teruggegeven. 

Artikel 36

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden of bestuursleden overkomen, of door schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op enig andere wijze.

Artikel 37

Dit huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Dit huishoudelijke reglement, is na goedkeuring door de algemene vergadering van 19 maart 1981, op dezelfde datum in werking getreden.

 

 

 Getekend: Het bestuur