Doelstellingen Bodegravense Hengelsportvereniging

Het Bestuur

Omschrijvingen van de taken voor het Bestuur:
Het bestuur is belast met het in standhouden van de vereniging volgens de daarbij behorende statuten. Het bestuur draagt ten alle tijden de eindverantwoording, inzake de belangen van de vereniging en de daarbij behorende commissies.
Het bestuur is belast binnen de vereniging, het in stand houden van de doelstellingen zoals hieronder wordt beschreven;

  • het bevorderen en verheffen van de hengelsport
  • verdedigen van belangen in de vissport
  • het beschermen en verbeteren van de visstand

Het bestuur vergadert eens in de 2 maanden en draagt zorg voor het uitroepen van de algemene vergadering. Het bestuur geeft indien nodig de commissies ondersteuning daar waar nodig is of om gevraagd wordt. Binnen het bestuur worden besluiten genomen, zoals een beslissing en/ of voostel vanuit een commissie. Het bestuur geeft opdracht aan een commissie. Het bestuur beheert alle documentatie aangaande leden, ledenwerving, contacten buiten en binnen de vereniging.

Commissies Algemeen:

In een commissie zit over het algemeen minimaal 1 bestuurslid
Het bestuurslid of eerste genoemde in de commissie, zal tevens verslag uit brengen van de voorgang binnen zijn commissie aan de bestuursvergadering.
Binnen de commissie kunnen voorstellen gemaakt worden die aan het bestuur voorgelegd moeten worden. Elke commissie vergadert afzonderlijk in een voorgestelde jaar overzicht, die bekend gemaakt is aan het dagelijks bestuur. De frequentie van de vergaderingen hangen af van de activiteiten binnen de commissies.

Jeugd- Commissie

De jeugdcommissie is belast met de activiteiten die de jeugdvereniging met zich meedraagt. De jeugdcommissie stelt jaarlijks een wedstrijdschema op voor de jeugdwedstrijden. De jeugdcommissie draagt zorg voor de activiteiten in en rondom deze jeugdwedstrijden zoals het beheren van de uitslagen, het verrichten van metingen, het uitzetten van nummers voor de wedstrijden alsmede het verrichten van de lotingen.
De jeugdcommissie zorgt voor de aanschaf van de benodigde prijzen, in overleg met het bestuur, voor de jeugdwedstrijden.
De jeugdcommissie is direct belast met de gedragingen van de jeugdleden langs de waterkant. Indien noodzakelijk kan een commissie lid direct een jeugdlid op zijn/ haar gedragingen aanspreken.

Elk jaar medio februari komt de jeugdcommissie bij elkaar om het wedstrijdschema voor de jeugd op te zetten. De secretaris van de BHSV draagt zorg voor de verspreiding van de wedstrijdschema’s.

Vanuit de jeugdcommissie kan een voorstel komen voor het opzetten van een jeugd Witviscursus. De jeugdcommissie draagt zorg voor geschikte locaties van de wedstrijden.
De commissie draagt zorg dat binnen 7 werkdagen de uitslagen bekend zijn bij de PR-Commissie, zodat zij kunnen zorgen voor publicatie op het Web.

Wedstrijd-Commissie

De wedstrijdcommissie is belast met de activiteiten die de wedstrijden met zich mee dragen voor het opzetten en onderhouden van de senioren wedstrijden.
De wedstrijdcommissie stelt jaarlijks een wedstrijd schema op voor de seniorenwedstrijden.
De wedstrijdcommissie draagt zorg voor de activiteiten in en rondom deze seniorenwedstrijden zoals het beheren van de uitslagen, het verrichten van wegingen, het uitzetten van nummers voor de wedstrijden alsmede het verrichten van de lotingen.
De wedstrijdcommissie zoekt naar geschikte locaties voor de wedstrijden.
De wedstrijdcommissie zorgt voor de aanschaf van de benodigde prijzen, in overleg met het bestuur, voor de seniorenwedstrijden.
De commissie draagt zorg dat binnen 7 werkdagen de uitslagen bekend zijn bij de webmaster, zodat zij kunnen zorgen voor publicatie op de website.

Karper-Commissie

De Karpercommissie is belast met de activiteiten die de karpervereniging met zich meedraagt. De karpercommissie stelt jaarlijks een wedstrijd schema op voor de karperwedstrijden. De karpercommissie draagt zorg voor de activiteiten in en rondom deze karperwedstrijden zoals het beheren van de uitslagen, het verrichten van wegingen, het uitzetten van nummers voor de wedstrijden alsmede het verrichten van de lotingen.
De commissie draagt zorg dat binnen 7 werkdagen de uitslagen bekend zijn bij de PR-Commissie, zodat zij kunnen zorgen voor publicatie op het Web.

Elk jaar medio februari komt de karpercommissie bij elkaar om het wedstrijdschema voor de karpervissers op te zetten. De secretaris van de BHSV draagt zorg voor de verspreiding van de wedstrijdschema’s.

Visstandbeheer-Commissie

De leden binnen deze commissie zetten zich in voor het visstandbeheer binnen de Bodegravense wateren. Het beheren en registreren van visstanden, het lokaliseren van verontreinigingen, vissterfte, overbevissingen. Mede het opstellen van een visbeheersplan voor de Bodegravense wateren.
De visstand beheren met de daarbij behorende taken wordt gezien als een investering voor de toekomst en zal dan ook jaarlijks bijgestuurd worden.
In eerste instantie is het van belang dat de leden binnen de commissie zichzelf de kennis vergaren over de visstandbeheers- zaken.
De kennis beheren wordt aangerekend als doelstelling voor het komende jaar.
Vanuit de visstandbeheer- commissie zal een termijn planning opgezet moeten worden.
Alle informatie m.b.t. visstandbeheer is te verkrijgen via Sportvisserij Nedeland en de waterschappen.
Uiteraard zal het bestuur met daadkracht de commissie ondersteunen, daar het om een nieuw onderwerp gaat binnen de vereniging. Het bestuur stelt een groot belang in het slagen en opzetten van de visstandbeheer.
De Visstandbeheer-Commissie vergadert buiten de bestuursvergaderingen

PR-Commissie

De PR- Commissie draagt zorg voor de positieve uiting van de vereniging. De Commissie behartigd de belangen en contacten met derde in het kader van sponsering, publicatie en media. De PR-Commissie beheert de Webpagina van de BHSV. Alle vernieuwde pagina’s zullen in eerste instantie behandelt moeten worden in de bestuursvergadering alvorens te publiceren op het Web. De webmasster zorgt voor de juiste publicatie op het Web en onderhoudt het Web, alsmede de uitslagen van de wedstrijden op het Web.
De PR-Commissie zal een actief beleid moeten voeren aangaande de werving van sponsors.
De PR-Commissie zal een terugkoppeling moeten geven aan het dagelijks bestuur, als het gaat over tegenprestatie van de sponsor. Het één en ander moet haalbaar zijn en geschat worden op redelijkheid en billijkheid voor de vereniging.
Vaststelling van de hoogte (bedrag) voor publicatie in de vergunning geschied door het bestuur. Aan elke sponsor dient een factuur te worden gezonden in overleg met de Penningmeester. De sponsorbedragen en/ of schenkingen dienen direct te worden overhandigd incl. een kopie van de facturatie aan de Penningmeester van de vereniging.
In geval van een conflict met de sponsor richting de vereniging besluit het bestuur.
De PR-Commissie vergadert buiten de bestuursvergaderingen en brengen hun resultaten in de bestuursvergadering, via de eerst genoemde in de PR-Commissie.

Kas-Commissie

De Kas-Commissie oefent jaarlijks de kascontroles uit van de vereniging.
In de Kas-Commissie mogen geen bestuursleden aan deelnemen. De Kas-Commissie word gekozen in de algemene vergadering voor de duur van 2 jaar. Zij zijn aansluitend één maal herkiesbaar.

Scholenwedstrijd-Commissie

De Scholenwedstrijd-Commissie is belast met de activiteiten die de scholenwedstrijd met zich meedraagt. De scholenwedstrijd vindt eens per jaar plaats medio Juni.
De Scholenwedstrijd-Commissie benadert de scholen in een vroeg stadium en zal trachten om zoveel mogelijk scholen uit de gemeente Bodegraven voor zich te kunnen winnen voor deelname. De Scholenwedstrijd-Commissie draagt zorg voor publicaties/ poster op de scholen alsmede de verzorging van de inschrijvingen.
De Scholenwedstrijd-Commissie is de organisator van de scholenwedstrijden, echter de vereniging blijft eindverantwoordelijk.
De Scholenwedstrijd-Commissie zorg voor de inrichting van de visplekken.
De Scholenwedstrijd-Commissie draagt zorg voor de juistheid en invulling van de inschrijvingen, metingen en de prijsuitreikingen.
De Scholenwedstrijd-Commissie vergadert buiten de bestuursvergadering en doet hiervan ( de eerst genoemde) verslag van in de bestuursvergadering.
De vereniging verzorgt alle documentatie van inschrijfformulieren/ posters etc.